תנאי הקבלה למועמד לתכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי

תהליך המיון

  • מועמדים המעוניינים להתקבל לתכנית לשלטון המקומי ועומדים בתנאי הסף ימלאו את הטפסים המקוונים באמצעות הקישור המופיע מטה.

  • לאחר הגשת מועמדותם תיבחן התאמתם לתכניות המובילים (ממשלתי או מוניציפאלי) והם יקבלו הודעה לאיזו תכנית הם מתמיינים.

  • מועמדים שיימצאו כמתאימים ביותר בשקלול דרישות הסף ותנאי היתרון יזומנו לראיון אישי ולתרגיל קבוצתי.

  • בחירת המועמדים הסופית תתבסס הן על שיקולי התאמה אישית של המועמד והן על שיקולים הנוגעים לתמהיל הארגוני הרצוי של התכנית, כמפורט בקול הקורא בכללותו.

הגשת מועמדות - כללי

רשאים להגיש מועמדות לתכניות - מנהלים בכירים מהשלטון המרכזי, מהשלטון המקומי ומארגוני מגזר שלישי, בהתאם לכלל הקריטריונים, המפורטים בקול קורא זה להלן.

יודגש, כי מועמדים יוכלו לבחור את התכנית אליה הם מעוניינים להתמיין. עם סגירת ההרשמה להגשת מועמדויות, הנהלת התכנית תודיע למשתתפים לאיזו תכנית הם מיועדים ובהתאם הם יופנו להתחלת תהליך המיון עבורה.

מועמד שהשתתף במחזור קודם של אחת מהתכניות אינו רשאי להגיש מועמדות בשנית.

יצוין, כי הנהלת התכנית שואפת לייצר קבוצה מגוונת ככל הניתן של משתתפים המשתייכים לכלל המגזרים באוכלוסייה. בהינתן תמהיל מועמדים מתאימים, שאינו מייצג את חלקם של המגזרים השונים באוכלוסייה, תינתן עדיפות למועמדים מקרב המגזרים הלא-יהודי, החרדי, יוצאי אתיופיה, נשים ובעלי מוגבלויות, וכן לנבחרות של רשויות מקומיות הנמנות עם המגזר הלא-יהודי והמגזר החרדי אשר עמדו בכלל הקריטריונים. לעניין זה ראו חריג לדרישות הסף בהקשר לאוכלוסיות בייצוג חסר.

עוד יצוין, כי הנהלת התכנית רשאית לקבוע, כי אין לאפשר השתתפותו של מועמד מטעמים הקשורים בעברו ו/או בהתנהגותו. זאת ועוד, הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לסיים השתתפותו בתכנית של משתתף שסיים את כהונתו בתפקיד בו כיהן בעת מיונו ובחירתו לתכנית, וזאת בכל אחד משלבי התכנית. כמו כן, מובהר כי הנהלת התכנית רשאית לקבל מועמד שאינו עומד בתנאים להגשת מועמדות, משיקוליה המקצועיים, ובכפוף לכל דין.

תאריך אחרון להגשת מועמדות

21.2.21​​​

יום ראשון | 23:59

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now